three men laughing while looking in the laptop inside room

MISJA SZKOŁY

23 marca, 2009 Mikołaj Kasprewicz 0

Można więc stwierdzić, że misja szkoły: (1) pozwala połączyć i uaktywnić wzajemne przenikanie poszczególnych zadań stanowią­cych o sensie istnienia danej placówki; (2) umożliwia skoncentrowa­nie się […]

woman in black framed eyeglasses holding pen

PROGRAM WYCHOWAWCZY

13 marca, 2009 Mikołaj Kasprewicz 0

Program wychowawczy szkoły powinien uwzględniać również mo­del absolwenta i model nauczyciela wychowawcy pracującego w danej szkole. Kolejnymi etapami pracy nad programem są: sfomuitowanie i zaplanowanie […]

woman in gray sweater holding white and yellow sticky notes

ISTOTNA SPRAWA

11 marca, 2009 Mikołaj Kasprewicz 0

Istotną sprawą w konstruowaniu programu wychowawczego szkoły jest dialog nauczycieli, który prowadzi do wzajemnego poro­zumienia. Wielowariantowość dróg osiągania złożonych celów wy­chowawczych daje szerokie możliwości działań […]