three men laughing while looking in the laptop inside room

CEL ROZWOJU ORGANIZACYJNEGO

30 marca, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Celem rozwoju organizacyjnego szkoły jest zarówno polepsza­nie efektywności jej pracy, jak też wspieranie nauczycieli w niej zatrudnionych w działaniach zmierzających do samorealizacji i do samookreślenia […]

empty chairs in theater

WIELE ISTOTNYCH ZMIAN

27 marca, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Reforma edukacji wprowadziła wiele istotnych zmian również w systemie oceniania. Mimo dużego zainteresowania problemem oce­niania po zmodyfikowaniu zasad oceniania, klasyfikowania i promo­wania uczniów brak jest […]

group of people wearing white and orange backpacks walking on gray concrete pavement during daytime

KIERUNKI ZMIAN W SYSTEMIE

8 marca, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Osobną grupę aktów prawnych związanych z ocenianiem stano­wią rozporządzenia regulujące funkcjonowanie odpowiednich pod­miotów oraz zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 lutego […]