women's blue dress shirt

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE

24 sierpnia, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli: wspólne uczenie i doskonalenie się rady pedagogicznej (nie wyklucza to współpracy z innymi zespołami nauczycielskimi) odbywa się regularnie i umoż­liwia zdobycie wiedzy […]

man and woman sitting on chairs

JAKOŚĆ ZAJĘĆ

23 sierpnia, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Jakość zajęć: czynnikami różnicującymi lekcje pod względem oceny są:orientacja szkolna – zajęcia ukierunkowane są raczej na sty­mulowanie uczniów niż na ich selekcjonowanie, podejmuje się więc […]

MacBook Pro near white open book

STRUKTURYZACJA ZAJĘĆ

14 sierpnia, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Strukturyzacja zajęć przez nauczyciela, umożliwiająca uświa­domienie sobie, w jakim momencie procesu nauczania znajdujemy się w danej chwili;efektywne wykorzystanie czasu trwania lekcji: na zajęciach panuje spokój, […]

person using MacBook Pro

CECHY I UMIEJĘTNOŚCI

13 sierpnia, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

W. Klafki wskazuje sześć cech i umie­jętności dyrektora szkoły, decydujących o jej jakości:umiejętność reprezentowania interesów szkoły;umiejętności planowania pracy nad realizacją pedagogicznej koncepcji szkoły i współpracy […]

man in gray shirt facing sticky notes

ZREFORMOWANA SZKOŁA

11 sierpnia, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Można zatem wskazać kilka podstawowych cech, jakimi powin­na charakteryzować się zreformowana szkoła, będąca nie tylko miej­scem zdobywania wiedzy, ale i uczenia się życia:Szkoła ma jasno […]