woman in gray sweater holding white and yellow sticky notes

ODPOWIEDZIALNE WSPÓŁDZIAŁANIE

22 września, 2011 Mikołaj Kasprewicz 0

Przygotowanie do odpowiedzialnego współtworzenia świata i od- najdywania w nim własnego miejsca; samoidentyfikację narodową i kul­turową;kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej, grupy etnicznej, […]

boy in gray sweater beside boy in gray and white plaid dress shirt

WSKAZANE ZADANIA

7 września, 2011 Mikołaj Kasprewicz 0

Wskazane zadania realizowane są poprzez kształcenie ogólne w kolejnych cyklach kształcenia:w szkole podstawowej;w gimnazjum;w liceum profilowanym.W szkole podstawowej dziecko poznaje złożoność świata i miej­sce człowieka […]