woman in gray sweater holding white and yellow sticky notes

UCZNIOWIE W PROCESIE

22 października, 2011 Mikołaj Kasprewicz 0

W reformie edukacji wskazuje się na konieczność częstego stoso­wania metod aktywizujących. Szczególnie wymienia się metody: pro­blemową, czynnościową, inscenizacji, sytuacyjną, gier planowych, poczty codziennej, burzy mózgów. […]

woman placing sticky notes on wall

KSZTAŁCENIE WIELOSTRONNE

18 października, 2011 Mikołaj Kasprewicz 0

Kształcenie wie­lostronne, zróżnicowane kształcenie zintegrowane, nauczanie pro­blemowe, rozwijanie postaw twórczych, poznawanie norm moral­nych i społecznych w toku aktywnej działalności uczniów to kon­cepcje współczesnej pedagogiki, do […]

boy in white long sleeve shirt writing on white paper

DROGA DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW

5 października, 2011 Mikołaj Kasprewicz 0

Drogą do osiągnięcia tych celów było m.in. wprowadzenie no­wego ustroju szkolnego. Składają się nań sześcioletnia szkoła pod­stawowa, trzyletnie gimnazjum oraz system szkół ponadgimnazjal- nych. Dla […]