man in black crew neck t-shirt using black laptop computer

STRATEGIA NOWYCH PROGRAMÓW

23 stycznia, 2012 Mikołaj Kasprewicz 0

Strategia no­wych programów nauczania, polegająca na tym, aby zapewnić od­powiednią proporcję między wiedzą, umiejętnościami i wychowa­niem, jest słuszna, ale hierarchia celów winna być następująca: war­tości […]

woman in black framed eyeglasses holding pen

WSZECHSTRONNY ROZWÓJ

17 stycznia, 2012 Mikołaj Kasprewicz 0

Wszechstronny rozwój umysłowy, rozwój zainteresowań po­znawczych oraz potrzebę kształcenia ustawicznego, budowanie są­dów i ocen w sposób samodzielny, umiejętność podejmowania decy­zji, zrozumienie dokonujących się w świecie […]