three men laughing while looking in the laptop inside room

UMOCNIENIE PRZEKONAŃ

24 lipca, 2012 Mikołaj Kasprewicz 0

Wyzwania te umacniają przekonanie, że edukacja powinna przygo­tować ludzi zarówno do korzystania z cywilizacji, jak i do twórczego uczestnictwa w procesie jej dalszego rozwoju oraz […]

person holding click pen

NOWE UWARUNKOWANIA

18 lipca, 2012 Mikołaj Kasprewicz 0

Nowe uwarunkowania społeczne i polityczne powodują ko­nieczność przewartościowania i przesunięcia kolejności w strukturze celów edukacyjnych. Na potrzebę tych zmian wielokrotnie zwracali uwagę Cz. Banach (1997, […]

woman in gray long sleeve shirt sitting beside boy in orange crew neck shirt

RÓŻNE ASPEKTY

9 lipca, 2012 Mikołaj Kasprewicz 0

Stworzenie możliwości harmonijnego rozwoju każdego czło­wieka jako osoby i obywatela państwa polskiego w sferze kultural­nej, duchowej i materialnej;dostarczanie wiedzy;kształtowanie umiejętności funkcjonowania w rodzinie, spo­łeczności lokalnej, […]

woman pointing at paper

PRZESUNIĘCIE CELÓW

8 lipca, 2012 Mikołaj Kasprewicz 0

Przesunięcie celów w strukturze edukacyjnej wynika ze zmian w świecie wartości oraz z załamania się dotychczasowych norm i wzorów postępowania. W nowej rzeczywistości społecznej, politycznej […]