boy in white long sleeve shirt writing on white paper

OBOK WIDOCZNYCH OSIĄGNIĘĆ

22 marca, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Obok widocznych już osiągnięć edukacyjnych należy zwrócić również uwagę na istnienie zagrożeń. Do poważniejszych zagrożeń, które wystąpiły w latach dziewięćdziesiątych, zaliczyć należy: ogra­niczenie zakresu funkcji […]

man wearing headphones while sitting on chair in front of MacBook

DYSPROPORCJE MIĘDZY ZADANIAMI

21 marca, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Powstają też dysproporcje między zadaniami edukacyjnymi a liczbą nauczy­cieli, wynikające z podwojenia liczby studentów, podczas gdy liczba kadry nauczającej w latach dziewięćdziesiątych zwiększyła się zale­dwie […]

women's blue dress shirt

DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA

16 marca, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Dotychczasowe doświadczenia wykazują zatem, że przy wpro­wadzaniu zmian oświatowych należy zachować daleko idącą ostroż­ność i odpowiedzialność. Potrzebne są nowe rozstrzygnięcia syste­mowe, aby wraz ze zmianami […]