woman in blue tank top standing beside white wall

WYPOSAŻENIE CZŁOWIEKA

29 lipca, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Przy takim rozumieniu zachodzących we współczesnej Europie przemian dostrzegana jest potrzeba kształtowania ponadnarodowej tożsamości kulturowej współtworzo­nej przez takie kategorie, jak: humanizm, różnorodność i uniwersal­ność, postawy […]

woman in gray sweater holding white and yellow sticky notes

WŚRÓD PRIORYTETÓW

20 lipca, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Postuluje się, aby edukację oprzeć na czterech fila­rach, jakie stanowią: uczenie sposobów zdobywania wiedzy, uczenie do działania, uczenie harmonijnego współżycia, uczenie do bycia. Celem nadrzędnym […]

MacBook Pro near white open book

MODELOWANIE SYSTEMU

19 lipca, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Modelowanie nowoczesnego systemu kształcenia nauczycieli, którego podstawę stanowią: wykształcenie akademickie, twórcza, innowacyjna postawa, poszerzanie i weryfikacja wiedzy oraz dosko­nalenie umiejętności w procesie kształcenia ustawicznego. Jak […]

man wearing headphones while sitting on chair in front of MacBook

OKREŚLENIE STANDARDÓW

11 lipca, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

W rozwiąza­niach tych władze Unii dostrzegają możliwości urzeczywistnienia ideału wychowania młodego pokolenia przez nawiązywanie przyjaź­ni z rówieśnikami w innych krajach, wzajemne poznawanie dorobku kulturalnego, historycznego, […]

woman placing sticky notes on wall

W DZIEDZINIE EDUKACJI

10 lipca, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Pojęcie „europeizmu” w dziedzinie edukacji w dokumentach Unii odpowiada określeniom european dimension, dimension euro- penne — wymiar europejski. Promowanie europeizmu w szkołach zapoczątkowały: porozumienie ministrów […]