MacBook Pro near white open book

POSTAWIENIE DIAGNOZY

26 marca, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Można postawić diagnozę, że m. in. w tym celu powołuje on hipotezę o nieświado­mym charakterze myślenia, której z uwagi na zakładany paralelizm psychofizyczny nie można […]

group of people wearing white and orange backpacks walking on gray concrete pavement during daytime

STANOWISKO MYŚLICIELA

22 marca, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Możemy obecnie przed­stawić stanowisko myśliciela szwajcarskiego co do charakteru podstawowych kwestii epistemologicznych, artykułowanych w postaci następujących pytań: (a) Jakie okoliczności wyjaśniają fakt akceptowania przez jednostkowy […]

empty chairs in theater

PRZEKONANIA JEDNOSTKOWEGO POMIOTU

21 marca, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Przekonania jednostkowego podmiotu zyskują walor wiedzy prawomocnej dzięki zastosowaniu przezeń w akcie poznawczym odpo­wiednich norm logiczno-matematycznych (w szerokim, Piagetowskim sensie tego terminu), reprezentujących zrównoważone wewnętrznie, […]

person holding click pen

PODSTAWOWE KWESTIE

17 marca, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Widzenie podstawowych kwestii epistemologicznych w takiej właśnie perspekty­wie nosi wszelkie znamiona klasycznie pozytywistycznej orientacji teoriopoznawczej Podobnie jak zaproponowane Da gruncie epistemologii genetycznej ich rozwiązanie, w […]

group of fresh graduates students throwing their academic hat in the air

WSPÓLNE ZAŁOŻENIA

13 marca, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Owe wspólne założenia, to psychologizm i indywidualizm metodologiczny. Psychologizm przejawia się tu w uznaniu problemów teoriopoznawczych za stricte psychologiczne. Wyrazem indywidualizmu metodologicznego, który stanowi jego […]

person using MacBook Pro

OPARCIE EPISTEMOLOGII

6 marca, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Stąd oparcie epistemologii genetycznej na skonstruowanej przez Piageta teorii rozwoju inteligencji stanowi kontynuację stylu postępowania wypracowanego w klasycznym pozyty­wizmie zwłaszcza przez Milla, który system swój […]