people sitting on chair inside room

ELEMENT ROZWIĄZANIA

19 maja, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Jak będziemy starali się wykazać, ten prima facie apriory styczny element rozwiązania Piagetowskiego nie kłóci się jednak z empiryzmem klasycznego pozytywizmu.Zwróćmy obecnie uwagę na założenia, […]

man and woman sitting on chairs

OBJĘCIE ZAŁOŻENIEM

3 maja, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Założenie drugie ujmuje problem genezy wiedzy prawomocnej w spo­sób wyraźnie psychologistyczny, jako zagadnienie faktualne, rozwiązanie którego winna dostarczyć psychologia. W ten oto sposób kontrowersja między […]