KORESPONDUJĄCE KIERUNKI

women's blue dress shirt

Kierunki te korespondują z krytyczno-kreatywną doktryną oświa­tową, pobudzającą do innowacji, twórczości, zmian otaczającego świata, będącą czynnikiem ulepszania życia ludzi, uwzględniającą potrzeby i pragnienia uczestników procesów edukacyjnych. Wspo­mniana doktryna zapewnia również podmiotowe traktowanie wszystkich osób podejmujących aktywność oświatową, stwarza wa­runki do nieskrępowanego rozwoju osobowości z uwzględnieniem idei i praktyk wielu nurtów edukacyjnych. Krytyczno-kreatywna doktryna edukacji znajduje nieśmiałe odbicie w formułowanych priorytetach edukacyjnych pierwszych ministrów edukacji po roku 1989.  Analizując je, Cz. Kupisiewicz (1994, s. 37) wyodrębnia:demonopolizację szkolnictwa: dopuszczenie istnienia szkół niepublicznych, przekazanie przedszkoli i szkół podstawowych w gestie samorządów terytorialnych, wielość programów i pod­ręczników;adaptację szkolnictwa do potrzeb demokratycznego, wolno­rynkowego społeczeństwa i międzynarodowej wspólnoty;

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!