NOWE REGULACJE

girl in blue jacket holding white and brown short coated puppy

W nowych regulacjach prawnych wyraźnie rozróżniono dwa systemy oceniania: wewnątrzszkolne i zewnętrzne. Dotychczas ocena szkolna rozumiana była jako ustosunkowanie się nauczy­ciela do osiągnięć ucznia, czego wyrazem jest określony stopień szkolny lub opinia wyrażona w formie pisemnej lub ustnej, a tak­że zewnętrzne objawy zachowania się nauczyciela (mimika, gest itp.). Ocenianie osiągnięć szkolnych polega więc na ustalaniu wartości stosownie do wymagań programu szkolnego (W. Okoń 268).Zgodnie z tekstem rozporządzenia z 19 kwietnia 1999 r. oce­nianie wewnątrzszkolnych osiągnięć edukacyjnych uczniów polegać powinno przede wszystkim na rozpoznawaniu przez na­uczycieli postępów w opanowaniu przez uczaia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań wynikających z progra­mów nauczania oraz sformułowaniu oceny.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!