OBOK WIDOCZNYCH OSIĄGNIĘĆ

boy in white long sleeve shirt writing on white paper

Obok widocznych już osiągnięć edukacyjnych należy zwrócić również uwagę na istnienie zagrożeń. Do poważniejszych zagrożeń, które wystąpiły w latach dziewięćdziesiątych, zaliczyć należy: ogra­niczenie zakresu funkcji wychowawczej, opiekuńczej i wyrównaw­czej szkoły, poważne niepokoje środowiska nauczycielskiego i na­ukowego dotyczące tzw. minimów programowych, podważanie sta­tusu zawodowego nauczycieli, próby ideologizacji działań oświato­wych oraz ograniczania roli państwa jako gwaranta równych szans edukacyjnych dla wszystkich dzieci. Rozgoryczenie rodzi również trudna sytuacja ekonomiczna szkół i uczelni związana z obniżeniem nakładów finansowych na oświatę i szkolnictwo wyższe.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!