RÓŻNE ASPEKTY

woman in gray long sleeve shirt sitting beside boy in orange crew neck shirt

Stworzenie możliwości harmonijnego rozwoju każdego czło­wieka jako osoby i obywatela państwa polskiego w sferze kultural­nej, duchowej i materialnej;dostarczanie wiedzy;kształtowanie umiejętności funkcjonowania w rodzinie, spo­łeczności lokalnej, państwie, utrwalanie poczucia tożsamości naro­dowej, a także przynależności do wspólnoty ogólnoludzkiej;przekazywanie dziedzictwa kulturowego narodu i regionu;zagwarantowanie podmiotowości uczniów;zapewnienie możliwie jednakowych szans edukacyjnych dzieciom i młodzieży;zapewnienie uczniom niezbędnych warunków do zachowania i umacniania zdrowia.Analizując różne aspekty zależności w kreowaniu celów, funkcji i zadań systemu edukacji, należy także podkreślić potrzebę eksponowa­nia wyraźniej niż dotąd wartości humanistycznych, tolerancji, plurali­zmu, patriotyzmu, rozwoju sfery emocjonalnej, motywacyjnej i woli- cjonalnej.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!