ROZWÓJ INDYWIDUALNOŚCI

girl in blue jacket holding white and brown short coated puppy

Szkoła powinna zadbać o rozwój indywidualności jednostki, jej zdolności do kierowania własnym rozwojem i wyborem własnej drogi życiowej, z jednocze­snym eksponowaniem procesów uspołeczniania uczniów, angażowa­nia ich w system wartości humanistycznych, przejawiania aktywno­ści innowacyjno-twórczej oraz samorealizacji.Proponuje się zatem szkole zwrot od wychowania i kształcenia nie- liczącego się w pełni z potrzebami i możliwościami ucznia ku edukacji biorącej pod uwagę psychofizyczne prawidłowości poszczególnych etapów rozwoju dzieci i młodzieży (J. Piaget, L. Kohlberg), przybiera­jącej m.in. formę tzw. zadań rozwojowych (R. J. Havighurst) oraz uwzględniającej sfery najbliższego rozwoju (L. Wygotski) i specyfi­kę społecznego i kulturowego kontekstu.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!