UKIERUNKOWANIE NA ZMIANĘ

boy in black hoodie sitting on chair

Ukierunkowany na pozytywną zmianę rozwój szkoły po­winien mieć zorganizowany, planowy charakter. Ze względu na wielopłaszczyznowość pracy szkoły i wzajemne oddziaływanie poszczególnych poziomów owej struktury warto posłużyć się uniwersalną procedurą konstruowania planu rozwoju szkoły, która może uwzględniać:wybór obszarów pracy szkoły, czyli wyodrębnionych przez radę pedagogiczną zakresów funkcjonowania szkoły, istotnych dla jej dalszego rozwoju;diagnoza stanu, czyli opis doświadczeń szkoły w wyodręb­nionym obszarze pracy w zestawieniu z założeniami reformy;określenie celów głównych, czyli sformułowanie standardów dla wybranych podobszarów;określenie wskaźników realizacji standardu;określenie kryteriów sukcesu, czyli przyjętego stopnia wypeł­nienia standardu, określonego umownie dla danego obszaru, który zapewnia mierzalność standardu;analiza zasobów – określenie potrzeb.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!