WZROST ROLI NAUKI

group of fresh graduates students throwing their academic hat in the air

Wzrost roli nauki oraz nowoczesnej techniki, technologii i ra­cjonalnej organizacji pracy; stanowi to istotną przyczynę przebudo­wy szkolnictwa związaną szcżególnie z rozwojem przemysłu elek­tronicznego, fonograficznego i poligraficznego, który otwiera szeroki dostęp do dorobku myśli i działań ludzkich, a ponadto – dzięki kom­puterowi i Internetowi – może spowodować radykalną zmianę do­tychczasowych form i metod pracy dydaktycznej oraz systemu na­uczania klasowo-lekcyjnego;rozwój środków masowej komunikacji społecznej;wzrost zasobów czasu wolnego od pracy zarobkowej; wiąże się to z potrzebą rozwijania w szkole u uczniów wartościowych pod wzglę­dem poznawczym potrzeb i zainteresowań, uczenia ich racjonalnego planowania pracy, a także wskazywania sposobów i terenów właściwe­go spożytkowania czasu wolnego od nauki i pracy zarobkowej;przeobrażenia w sferze kontaktów międzyludzkich.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!