man and woman sitting on chairs

W WYNIKU REALIZACJI CELÓW

31 grudnia, 2011 Mikołaj Kasprewicz 0

W wyniku realizacji celów społeczno-kulturalnych uczniowie powinni:rozumieć postawy, dążenia i poglądy innych ludzi, posiąść umiejętność komunikowania się i współpracy z innymi na zasadzie wzajemnego zrozumienia […]

man in black crew neck t-shirt using black laptop computer

WCIELANIE PRZEZ SZKOŁĘ W ŻYCIE

21 grudnia, 2011 Mikołaj Kasprewicz 0

Racjonalnie wcielane przez szkołę w życie cele osobiste powin­ny zagwarantować:opanowanie niezbędnej wiedzy i nawyków dotyczących higie­ny, racjonalnego odżywiania się i zachowania sprawności fizycznej;przyswojenie zasad społeczno-moralnego […]

empty chairs in theater

POCHODNA CELÓW KSZTAŁCENIA

12 grudnia, 2011 Mikołaj Kasprewicz 0

Pochodną celów kształcenia o charakterze ogólnym oraz uszcze­gółowionym są treści kształcenia, stanowiące programy nauczania- uczenia się. Konieczność zmian w treściach kształcenia ogólnego to jedno z […]