woman in gray sweater holding white and yellow sticky notes

RAMY DLA OKREŚLENIA ODNIESIENIA

26 października, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

Takie są ramy dla określenia praktyczno-obiektywnego odniesienia przedmiotowego pozytywistycznej teorii poznania naukowego, określone na gruncie epistemologii historycznej: przez to, iż teoria ta wyznacza taką, a […]

person holding click pen

FAKTYCZNE DOKONANIA

24 października, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

Ci ostatni dokonują faktycznie (tj. niezależnie od swych społecznie respektowanych wyobrażeń epistemologicznych) werbalizacji i dedukcyjnej systematyzacji tych elementów treści potocznego doświadczenia spo­łecznego, które są w […]

woman in black framed eyeglasses holding pen

ZASTOSOWANIE DO REFLEKSJI

11 października, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

Wydaje się, iż założony w epistemologii pozytywistycznej indywidualizm metodologiczny i psycholo- gizm funkcjonuje obiektywnie w ten sposób, że wskazuje na niezbędną rolę w prak­tyce badawczej […]

boy in gray sweater beside boy in gray and white plaid dress shirt

KLASYCZNE FUNKCJONOWANIE

8 października, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

Fakt, że klasycznie pozytywistyczna epistemologia może funkcjonować efektywnie w kontekście przedteoretycznego stadium rozwoju nauki, spowodowany jest generalnie tym, iż jest to właśnie okres rejestrowania uogólnień […]