man in black jacket wearing white face mask

SPRAWDZANIE

29 kwietnia, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Sprawdzanie: (1) mierzenie jakości osiąganych efektów na progach edukacyjnych, w obrębie tzw. umiejętności kluczowych; (2) zewnętrzne mierzenie jakości realizowanych zamierzeń – wizytato­rzy; (3) analizowanie wyników […]

MacBook Pro near white open book

STAŁA OBSERWACJA

23 kwietnia, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Do stałej obserwacji efektów własnej pracy zobowiązany jest na­uczyciel, który odpowiada za jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. Oczekuje się od niego postawy refleksyjnego badacza efektów […]

man in black crew neck t-shirt using black laptop computer

NADZÓR PEDAGOGICZNY

19 kwietnia, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Ponieważ nadzór pedagogiczny nad jakością pracy szkoły sprawuje kurator oświaty, zatem standardy jakości pracy szkoły powinny uwzględniać obok standardów we- wnątrzszkolnych także standardy zewnętrzne, tworzące […]

empty chairs in theater

WSPARCIE I DORADZTWO

15 kwietnia, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Zreformowana szkoła powinna być rozumiana jako organizacja nauczająca i zdolna do uczenia się i samorozwoju. Wyniki jej pracy mogą być polepszane również dzięki zewnętrznym źródłom […]