boy in white long sleeve shirt writing on white paper

TWORZENIE WARUNKÓW

25 grudnia, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Jest to tworzenie warunków do budowania (odbudowania) przez uczniów własnej podmiotowo­ści, do zmiany szkoły monologu i dominacji nauczyciela na szkołę dialogu i partnerstwa. Dlatego też […]

girl in blue jacket holding white and brown short coated puppy

WIZJA ZREFORMOWANEJ SZKOŁY

8 grudnia, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Kształtując ogólną wizję zrefonnowanej szkoły, należy uwzględ­nić kilka założeń.Człowiek powinien mieć zapewnione warunki do nauki sto­sownie do własnych chęci i możliwości w każdym okresie swojego […]

boy in black hoodie sitting on chair

W PROCESIE WYCHOWANIA

1 grudnia, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Istotnym czynnikiem determinującym poziom pracy dydak­tyczno-wychowawczej szkoły jest nauczyciel, jego wiedza i kwalifi­kacje pedagogiczne, dlatego też należy zapewnić mu optymalne wa­runki kształcenia, dokształcania i doskonalenia […]