a woman and a child

DZIEDZINY MIERZENIA JAKOŚCI

20 lutego, 2011 Mikołaj Kasprewicz 0

Głównym ogniwem zmiany edukacyjnej jest szkoła. Jest ona ważnym środowiskiem dojrzewania i dorastania dzieci i młodzieży. Jest także środowiskiem edukacyjno-kulturotwórczym dla rodzicówspołeczności lokalnej oraz miejscem pracy […]

person using laptop

W ZALEŻNOŚCI OD DOKTRYN

14 lutego, 2011 Mikołaj Kasprewicz 0

Wymienione funkcje pozostają we wzajemnych powiązaniach i zależnościach, znajdują odzwierciedlenie w celach i zadaniach edukacji. Wizje funkcji dominujących ulegają zmianom w zależności od uwarunko­wań społecznych, […]

person using MacBook Pro

PRZYPISYWANE FUNKCJE

1 lutego, 2011 Mikołaj Kasprewicz 0

Współcześnie szkole przypisuje się ponadto funkcje związane z przygotowaniem do życia aktywnego, zaangażowanego w kreowanie świata w zmieniających się warunkach oraz funkcje dotyczące uniwersalizacji wzorów […]