group of fresh graduates students throwing their academic hat in the air

WZROST ROLI NAUKI

30 marca, 2012 Mikołaj Kasprewicz 0

Wzrost roli nauki oraz nowoczesnej techniki, technologii i ra­cjonalnej organizacji pracy; stanowi to istotną przyczynę przebudo­wy szkolnictwa związaną szcżególnie z rozwojem przemysłu elek­tronicznego, fonograficznego i […]

person using MacBook Pro

ŚWIADOMOŚĆ CELÓW

22 marca, 2012 Mikołaj Kasprewicz 0

Należy podkreślić, że świadomość celów, funkcji i zadań syste­mu edukacji, wynikających z transformacji ustrojowej oraz wyzwań cywilizacyjnych i koncepcji reformy edukacji, jest niezbędna dla właściwego […]

group of people wearing white and orange backpacks walking on gray concrete pavement during daytime

ROLA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

21 marca, 2012 Mikołaj Kasprewicz 0

Odpowiednio dobrane i sformułowa­ne, stanowią dodatni impuls i motywy działania oraz pomagają w koor­dynowaniu czynności realizacyjnych. Stanowią także płaszczyznę odniesienia dla kontroli i oceny wyników […]

women's blue dress shirt

CZĘSTE SUGESTIE

6 marca, 2012 Mikołaj Kasprewicz 0

Dlatego też często sugeruje się w pracach nauko­wych z zakresu różnych dyscyplin, by wartościami integrującymi myśli i działania reformatorskie była teleologiczna triada: prawda, dobro, piękno. […]