woman in blue tank top standing beside white wall

ROZWOJOWOŚĆ KOMPETENCJI

20 lipca, 2008 Mikołaj Kasprewicz 0

Uświadamiając sobie rozwojowość kompetencji zawodowych nauczyciela i swoistość tego zawodu, należy wskazać na ‘óżne rodzaje kompetencji, do których można zaliczyć kompetencje: interpretacyjno-komunikacyjne, kreatywności, współdziałania, pragmatyczne […]

A group of friends at a coffee shop

NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI

18 lipca, 2008 Mikołaj Kasprewicz 0

Nabycia umiejętności interpretacji różnych sytuacji edukacyj­nych i dostosowania do nich własnego stylu porozumiewania się z uczniem;nabycia umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kon­taktu z uczniem, a także […]

man in gray shirt facing sticky notes

PODSTAWOWY ELEMENT SKŁADOWY

6 lipca, 2008 Mikołaj Kasprewicz 0

Kompetencje interpretacyjno-komunikacyjne są podstawowym elementem składowym kwalifikacji nauczycielskich. Potrzeba ich rozwijania jest często sygnalizowana w literaturze przedmiotu (R. Kwaśnica, 1994, J. Szempruch, 2000). Szczególną wagę […]