woman in gray sweater holding white and yellow sticky notes

POSIADANIE KOMPETENCJI

27 września, 2008 Mikołaj Kasprewicz 0

Posiadane kompetencje nie są więc statyczne, ich rozwój polega na rekonstrukcji, a nie na zastępowaniu starych form przez nowe, po­nadto podniesienie poziomu jednej kompetencji wpływa […]

group of fresh graduates students throwing their academic hat in the air

KOMPETENCJE ZAWODOWE

20 września, 2008 Mikołaj Kasprewicz 0

Kompetencje zawodowe to zdolność wykonywania czynności zawodowych w sposób zgodny ze standardami dla danego zadania zawodowego. Jest to również zdolność do stosowania wie­dzy i umiejętności […]

man in gray shirt facing sticky notes

ZDOLNOŚĆ I GOTOWOŚĆ

19 września, 2008 Mikołaj Kasprewicz 0

Można więc przyjąć, że kompetencja to zdolność i gotowość do wykonania zadań na oczekiwanym poziomie zgodnym ze stan­dardami. Natomiast standard to taki poziom realizacji kształcenia, […]

a woman and a child

WYMAGANIE NAUCZYCIELA W ROZWOJU

4 września, 2008 Mikołaj Kasprewicz 0

Określenie wspoma­ganie nauczyciela w rozwoju odnosi się do działalności, którą trady­cyjnie zwykło się określać pojęciami: kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, przy czym kształcenie rozu­miane […]