person holding white ipad on white table

ORIENTACJA W WYBORZE

27 kwietnia, 2011 Mikołaj Kasprewicz 0

Dobrze zorientowany w wyborze zawodu uczeń powinien: 1. znać siebie; 2. znać zawody; 3. znać ścieżki edukacji.Znać siebie – oznacza uzyskanie wiadomości o własnych zain­teresowaniach, […]

boy in white long sleeve shirt writing on white paper

ŚCIEŻKI REALIZACJI

16 kwietnia, 2011 Mikołaj Kasprewicz 0

Znać ścieżki realizacji – oznacza dokładne zapoznanie się ze wszystkimi drogami, które umożliwiają zdobycie określonego zawo­du, a więc zapoznanie się ze szkolnymi i pozaszkolnymi systemami […]

group of people wearing white and orange backpacks walking on gray concrete pavement during daytime

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

1 kwietnia, 2011 Mikołaj Kasprewicz 0

Po ukończeniu szkoły zawodowej uczeń może kontynuować naukę w dwuletnim liceum uzupełniającym, przygotowującym do egzami­nu maturalnego. W liceum profilowanym kształcenie odbywa się w dwóch obsza­rach: […]