WYMAGANIE NAUCZYCIELA W ROZWOJU

a woman and a child

Określenie wspoma­ganie nauczyciela w rozwoju odnosi się do działalności, którą trady­cyjnie zwykło się określać pojęciami: kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, przy czym kształcenie rozu­miane jest jako „wyposażenie” kandydatów na nauczycieli w pełne kwalifikacje zawodowe; dokształcanie – jako uzupełnianie tych kwalifi- kacj i prowadzące do pełnego przygotowania zawodowego, a doskona­lenie – jako dostarczanie nauczycielom wiedzy i umiejętności po­zwalających wzbogacić pełne kwalifikacje zawodowe i wykroczyć poza nie. Rozróżnianie i oddzielanie od siebie tych pojęć najczęściej prowadziło w myśli pedagogicznej do tworzenia wzorca przygoto­wania zawodowego nauczycieli, pozwalającego określić wiedzę i umiejętności, które składają się na pełne kwalifikacje zawodowe.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!