ORIENTACJA W WYBORZE

person holding white ipad on white table

Dobrze zorientowany w wyborze zawodu uczeń powinien: 1. znać siebie; 2. znać zawody; 3. znać ścieżki edukacji.Znać siebie – oznacza uzyskanie wiadomości o własnych zain­teresowaniach, uzdolnieniach, temperamencie i innych cechach osobo­wości, ponieważ właściwości psychofizyczne niejednokrotnie przesą­dzają o sukcesie lub porażce w przyszłym zawodzie.Znać zawody – oznacza posiadanie informacji o podziale zawo­dów, czynnościach i narzędziach pracy, materiałach i surowcach, z jakimi ma się do czynienia w poszczególnych zawodach, warun­kach pracy, predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, przeciwwskazaniach zawodowych, rynku pracy. Oczywiście nie jest możliwe dokładne poznanie każdego zawodu według tego schematu. Istotna jest wiedza na temat poznawania zawodów oraz szczegółowe zapoznanie się z zawodem wybranym dla siebie.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!