PROGRAM KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

man in black jacket wearing white face mask

Program kształcenia ogólnego ma natomiast uwzględniać inte­grację etapów kształcenia gimnazjalnego i zawodowego oraz dawać możliwość nauki w liceum uzupełniającym. Zadaniem kształcenia ogólnego w szkole zawodowej jest ułatwienie uczniom odpowie­dzialnego funkcjonowania w różnych obszarach życia społecznego poprzez podnoszenie poziomu kulturowego, budzenie aspiracji, mo­tywowanie do podnoszenia poziomu wykształcenia ogólnego lub kwalifikacji zawodowych.Przemiany w systemie edukacji, zmierzające do osiągnięcia ana­lizowanych strategicznych celów reformy oświatowej, wymagają nowego podejścia do kształcenia i doskonalenia nauczycieli, przygotowania ich do kreowania nowoczesnych celów kształcenia, pra­widłowego wyboru programów i podręczników, doboru treści oraz stosowania różnorodnych metod, stosownie do potrzeb uczestników procesów edukacyjnych i zasad efektywności procesów pedagogicz­nych.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!