W SZKOLE PODSTAWOWEJ

group of people wearing white and orange backpacks walking on gray concrete pavement during daytime

W szkole pod­stawowej w klasach I-III nauczyciele mają obowiązek sporządzać oceny opisowe (również oceny klasyfikacyjne), zaś w klasach IV-VI szkofy podstawowej oraz w klasach gimnazjalnych i licealnych oce­ny klasyfikacyjne (roczne i semestralne) powinny być ustalane w znanej skali 1-6, od stopnia niedostatecznego poprzez dopuszcza­jący, dostateczny, dobry i bardzo dobry do celującego. Ocena klasyfikacyjna powinna ukazywać stopień zrealizowania przez ucznia celów postawionych mu na początku roku szkolnego i nie może (co niestety jest powszechne) być detenninowana przez oceny z klasyfikacji śródrocznej. Oceny klasyfikacyjne ustalają na­uczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!