WSPARCIE I DORADZTWO

empty chairs in theater

Zreformowana szkoła powinna być rozumiana jako organizacja nauczająca i zdolna do uczenia się i samorozwoju. Wyniki jej pracy mogą być polepszane również dzięki zewnętrznym źródłom inicja­tywy, wsparcia i doradztwa, do których można zaliczyć m.in.: rodzi­ców i bliskie środowisko, władze oświatowe i samorządowe, a także inne szkoły. Zewnętrzne doradztwo wymaga: współpracy ze szkołą jako organizacją; bycia wrażliwym na jej kulturę i życzenia dotyczą­ce doradztwa; respektowanie praw każdej ze szkół do określania własnych potrzeb; wybieranie takich strategii zmian, które odpowia­dają danej szkole i towarzyszą w jej procesie zmian. Należ)’ więc rozumieć jasno określone wartości i cele szkoły, konieczność wpro­wadzania zmian indywidualnych i organizacyjnych, mocne i słabe strony w pracy szkoły, reguły uczenia się.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!