OBOK PRZEKAZYWANIA WIEDZY

red apple fruit on four pyle books

Jej zadaniem jest – obok przekazywania wiedzy o przeszłości, utrzy­mywania ciągłości kulturowej, podtrzymywania wielu elementów tożsamości, tradycji itp. – w większym stopniu przygotowanie do kreowania zgodnej z aspiracjami przyszłości oraz wprowadzania zmian, przygotowania młodzieży do korzystania z różnych źródeł wiedzy.Uwzględniając złożoność omówionych procesów, przy zacho­waniu zasadniczych rozstrzygnięć doktryn edukacji twórczej i kry­ty czno-kreatywnej, można ogólnie wyróżnić następujące grupy ce­lów i zadań edukacji:pedagogiczne, obejmujące kształtowanie osobowości uczest­ników procesów edukacyjnych, zdobywanie wiedzy, umiejętności i wybór wartości;społeczne, dotyczące kształtowania i sterowania losami edu­kacyjnymi i życiowymi ludzi;polityczne, koncentrujące się na przygotowaniu do obywatelskiej aktywności społeczno-politycznej i wartościowego życia w społeczeństwie;kulturalne, polegające na zaszczepianiu potrzeby i umiejętno­ści uczestnictwa w kulturze, jej współtworzenia oraz kształtowania właściwych aspiracji;ekonomiczne, obejmujące przygotowanie do pracy i zawodu, kształtowanie motywacji oraz umiejętności organizacji i osiągania wysokiej efektywności w działaniu.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!