POPRAWNA ORGANIZACJA PRACY

boy in white long sleeve shirt writing on white paper

Przy poprawnej organizacji pracy osób sprawujących poszcze­gólne funkcje szkoła staje się instytucją wewnętrznie doskonalącą się, sprawnie określającą swoje potrzeby i poprzez ich realizację podnoszącą jakość swojej pracy. Można zatem stwierdzić, że ewolucja funkcji i zadań nauczy­ciela w kierunku eksponowania uczenia realnego życia, wielostron­nej aktywności i samodzielności, wspomagania młodych w kształto­waniu ich planów edukacyjnych i życiowych oraz orientowania na uczestnictwo w ustroju demokracji parlamentarnej i społecznej go­spodarki rynkowej stała się trudnym, ale koniecznym wyzwaniem i szansą postępu pedagogicznego.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!