REFORMA EDUKACJI W POLSCE

group of people wearing white and orange backpacks walking on gray concrete pavement during daytime

Dlatego też re­forma edukacji w Polsce wymaga przygotowania nauczyciela do efektywnego pełnienia funkcji i zadań prowadzących do wyekspo­nowania jego roli w przygotowywaniu młodzieży do kreatywnego uczestnictwa w życiu społecznym, wielostronności kształcenia i wy­chowania, wskazywania młodym ludziom drogi do samodzielnego i odpowiedzialnego poszukiwania swego miejsca w świecie. Są to kwestie nader istotne w kontekście globalizacji problemów egzy­stencjalnych, przesileń ideologicznych oraz ścierania się różnych orientacji poznawczych i aksjologicznych, stawiających przed czło­wiekiem nowe wymagania w zakresie rozumienia świata, sposobów wartościowania oraz działania, a także zmian mentalnych i świado­mościowych.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!