ROLA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

group of people wearing white and orange backpacks walking on gray concrete pavement during daytime

Odpowiednio dobrane i sformułowa­ne, stanowią dodatni impuls i motywy działania oraz pomagają w koor­dynowaniu czynności realizacyjnych. Stanowią także płaszczyznę odniesienia dla kontroli i oceny wyników podjętej działalności oraz ukazują kierunek zmian w procesie edukacji. W ustawie o systemie oświaty w Polsce oraz koncepcji reformy systemu edukacji wskazuje się na konieczność brania pod uwagę w formułowaniu celów kształcenia dokumentów o charakterze mię­dzynarodowym, jak: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Mię­dzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Międzynaro­dowa Konwencja Praw Dziecka oraz zobowiązania wynikające z Konstytucji RP. Treści w nich zawarte są wartościami uniwersal­nymi, mającymi w wielu przypadkach charakter ponadczasowy.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!