CEL ROZWOJU ORGANIZACYJNEGO

three men laughing while looking in the laptop inside room

Celem rozwoju organizacyjnego szkoły jest zarówno polepsza­nie efektywności jej pracy, jak też wspieranie nauczycieli w niej zatrudnionych w działaniach zmierzających do samorealizacji i do samookreślenia się w trakcie wykonywanej pracy zawodowej, a tak­że zdolność szkoły do samorozwoju, obejmującego aspekty indywi­dualne, współpracę w radzie pedagogicznej i organizacji jako cało­ści. W takim rozumieniu oświata szkolna w połączeniu z innymi formami oświaty ma szanse znacznie lepszego niż dotąd sprostania wymaganiom indywidualnym i społecznym. Wspólną troską nauczy­cieli, uczniów i ich rodziców stać się powinno wykorzystanie poja­wiających się możliwości ukształtowania nowego modelu edukacji w kontekście obserwowanego obecnie w Polsce zróżnicowania orga­nizacyjnego i sposobów zarządzania szkołą.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!