INNY RODZAJ OCENIANIA

boy in white long sleeve shirt writing on white paper

Innym rodzajem oceniania jest ocenianie zewnętrzne, które ma podobny cel jak ocenianie wewnątrzszkolne, czyli ma dostarczyć pełnej i wiarygodnej informacji o osiągnięciach uczniów i efektyw­ności systemu edukacyjnego. Oba rodzaje oceniania różnią się nato­miast sposobami gromadzenia informacji, sposobami jej wykorzy­stania, zakresem ocenianych wiadomości i umiejętności. Z ocenia­niem zewnętrznym mamy do czynienia wówczas, gdy: przeprowadza je osoba lub instytucja spoza szkoły, której ocenianie dotyczy; sprawdzian, test arkusz egzaminacyjny przygotowany jest przez oso­bę lub instytucję zewnętrzną; prace uczniów oceniane są przez osoby z zewnątrz (J. Chodnicki i in., 2000, s. 26).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!