NAJBLIŻSZY OKRES REFORMOWANIA

woman pointing at paper

Na najbliższy okres reformowania systemu edukacji w Polsce cele kształcenia ogólnego zredagowane zostały w formie zadań, któ­rych realizacja pozwala uczącym się na:odnajdowanie harmonii i równowagi wewnętrznej;współdziałanie w różnego rodzaju grupach i wspólnotach;poczucie związków ze środowiskiem przyrodniczym i odpo­wiedzialności za jego stan;korzystanie z zasobów informacyjnych (Zarys koncepcji…,1991). Wymienione cele koncentrują się na podstawowych zadaniach, do których zalicza się poznawanie siebie i własnego ja; poznawanie, rozumienie i odczytywanie świata oraz relacji, jakie zachodzą mię­dzy człowiekiem a otoczeniem w tworzeniu.W założeniach wyjściowych reformy systemu edukacji przyjęto m.in., że:wychowanie i kształcenie powinno stanowić w pracy szkoły integralną całość;w kształceniu szkolnym winna być zachowana właściwa pro­porcja między przekazem informacji a rozwijaniem umiejętności i wychowaniem;podmiotem wychowania i kształcenia jest uczeń, punktem wyjścia procesu edukacji powinny być zatem potrzeby rozwojowe wychowanka, a nie wymogi przedmiotów – odpowiedników dziedzin w edzy akademickiej.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!