OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

women's blue dress shirt

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje również śródroczne klasy­fikowanie według skali i w formach przyjętych w danej szkole oraz ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) oraz podanie procedury i warunków ich poprawienia. Ocena pełni różne funkcje L. Bandura (1996, s. 466) wska­zuje na funkcje: 1) diagnostyczną, 2) selekcyjną i 3) wychowaw­czą. Aktualnie w reformowanej szkole szczególnie mocno ekspo­nuje się funkcję diagnostyczną, która pozwala nauczycielowi i uczniowi wprowadzić korekty do procesu nauczania, polega na wspieraniu szkolnej kariery ucznia, monitorowaniu jego postępów i określaniu indywidualnych potrzeb, oraz funkcję klasyfikacyj­ną oceny, która jest wyrażona za pomocą umownego symbolu i słu­ży zróżnicowaniu oraz uporządkowaniu uczniów zgodnie z pewną skalą.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!