PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZEJ

MacBook Pro near white open book

Program pracy wychowawczej powinien bazować na rzeczywistym i skitecznym współdziałaniu wszystkich podmiotów edukacyjnych, tj. uczniów, nauczycieli, rodziców, społeczności lokalnej, organów samo­rządowych i lokalnych władz oświatowych. Program zawiera całościo­wy opis zadań wychowawczych, które podejmuje dana szkoła. Uwzględniane są w nim cele edukacyjno-wychowawcze, zadania na­uczycieli i szkoły, treści wychowawcze poszczególnych zajęć eduka­cyjnych, sposoby realizacji i osiągnięcia uczniów. Znajdują w nim miejsce również: harmonogram działań doraźnych i okolicznościo­wych; istniejące i tworzone zwyczaje i obrzędy szkolne; zasady współpracy wychowawczej z rodzicami i samorządem terytorialnym, tematyczne, okresowe programy wychowawcze (krajowe, regional­ne, lokalne, szkolne); zasady funkcjonowania oraz zadania samorzą­du uczniowskiego; wychowawcze treści zawarte w statucie oraz regulaminie szkolnym.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!