ZINTEGROWANE PROCESY

person holding click pen

Procesy oceniania i nauczania są ze sobą ściśle zintegrowane. W każdej sekwencji procesu nauczania dokonywane winno być ocenianie wspomagające (wspierające), które nieustannie dostar­cza informacji o adekwatności wcześniej określonych celów kształcenia, nabywanym doświadczeniu uczniów i ich bieżących możliwościach, motywacji uczniów oraz efektywności stosowa­nych metod i ćwiczeń. Ocenianie wspomagające nie przerywa i nie zakłóca procesu nauczania, powinno uwzględniać wszystkie formy aktywności ucznia. Ocenianie sumujące ma charakter ze­wnętrzny do procesu nauczania, powinno opierać się na spraw­dzianach, które mogą być skonfrontowane ze standardami osią­gnięć. Po etapie oceniania sumującego następuje analiza efektów procesu edukacyjnego, a jej wyniki mają wpływ na planowanie następnego etapu.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!