FUNKCJE I ZADANIA NAUCZYCIELA

boy in white long sleeve shirt writing on white paper

Najbardziej tradycyjny i typowy jest podział funkcji zawodowych nauczyciela na: dydaktyczną, wychowawczą opiekuń­czą środowiskową badawczą i życiowego ukierunkowania młodzie­ży (S. Krawcewicz, 1979). W każdej z tych funkcji są zawarte okre­ślone zadania, stanowiące grupy czynności, których wykonanie pro­wadzi do realizacji celów. Szereg podstawowych zadań decydujących o jakości pracy na­uczyciela dotyczy rozwijania samodzielności, zainteresowań, pobu­dzania aktywności poznawczej, rozwijania wrażliwości na wartości, stwarzania szans pełnego wykorzystania możliwości psychicznych uczniów, zapewniania współudziału w pracy pedagogicznej środowi­ska, związanych z usuwaniem mikrodefektów oraz formułowaniem planów życiowych i zawodowych uczniów.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!