ODPOWIEDZIALNE WSPÓŁDZIAŁANIE

woman in gray sweater holding white and yellow sticky notes

Przygotowanie do odpowiedzialnego współtworzenia świata i od- najdywania w nim własnego miejsca; samoidentyfikację narodową i kul­turową;kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej, grupy etnicznej, narodu, społeczności mię­dzynarodowej ;szkoła zapewnia:opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia ucznia warunki edukacji;poszanowanie praw dziecka i ucznia;warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego;szkoła wspiera:rozwój osobowości w zgodzie z systemem wartości, który re­spektując prawa innych, wartości uniwersalne i przyjęte normy, daje możliwość samorealizacji;aktywność poznawczą i twórczą;rozwój emocjonalny ucznia i jego wrażliwość na problemy społeczne;samowychowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem;prospołeczne, prorodzinne i prozdrowotne działania ucznia (Reforma systemu edukacji…, 105-106).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!