OTWARCI I GOTOWI NAUCZYCIELE

selective focal photo of crayons in yellow box

Nauczyciele są otwarci i gotowi do prowadzenia indywidualnych rozmów z uczniami, w trakcie których informują ich o zaobserwowa­nych oznakach pozytywnego rozwoju, ale także są gotowi do prowa­dzenia rozmów na temat trudności czy problemów uczniów,nauczyciele są gotowi do krytycznej oceny swojej pracy i oma­wiania swoich problemów z innymi;Stopień zgodności co do celów wśród członków rady pedago- gic2;nej i stopień ich współpracy: wśród większości nauczycieli i dyrek­torów istnieje wysoka lub wystarczająca zgodność opinii na temat podstawowych celów szkoły oraz warunków, w jakich można się zbliżyć do osiągania tych celów; cele szkoły, treści i formy ich reali­zacji są wspólnie przez wszystkich ustalane i opracowywane; na posiedzeniach rady pedagogicznej obserwuje się znacznie rozwiniętą komunikację i współpracę wśród wszystkich pracowników szkoły i wśród grup nauczycieli.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!