KILKA GRUP CZYNNIKÓW

man in black jacket wearing white face mask

Troska o zdrowie wychowanków, współdziałanie w sprawach piekuńczo-wychowawczych z rodzicami i środowiskiem lokalnym raz z samymi uczniami (Cz. Banach, 1997, s. 112).W literaturze pedagogicznej pojawiają się wypowiedzi, które zawierają próby określenia wizerunku „idealnej” szkoły (W. Klafki 1991). Najczęściej wyodrębnia się kilka grup czynników, które de­cydują o jakości szkoły. Można do nich zaliczyć:Pedagogiczne nastawienie grona nauczycielskiego, względnie jego większości, do dzieci i młodzieży, które wyraża się w następu­jących formach:nauczyciele mają raczej optymistyczne oczekiwania i optymi­stycznie oceniają umiejętności i postępy oraz późniejszy osobowo­ściowy i zawodowy rozwój swoich uczniów, traktują ich poważnie, oceniają ich mocne i słabe strony oraz zainteresowania, uważają się odpowiedzialni za szkolny rozwój uczniów,nauczyciele ufają uczniom, konfrontują ich wprawdzie z ocze­kiwaniami i wyzwaniami, lecz nie w formie przymusu czy presji, ale w sposób uzasadniony, pozwalający uczniom przyjmować oczeki­wania nauczycieli jako niezbędne do stymulowania własnego roz­woju.

 

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!