TRENOWANIE

group of fresh graduates students throwing their academic hat in the air

Trenowanie: (1) doskonalenie nauczycieli w zakresie realizo­wanych zamierzeń; (2) pokazy realizacji; (3) ewentualne wprowa­dzenie eksperymentalne w ograniczonej skali, np. w jednej klasie;wprowadzenie: (1) wykonywanie planów realizacyjnych po­szczególnych zamierzeń; (2) dostosowanie pracy nauczycieli do wprowadzanych zamierzeń, ewentualne stworzenie przez nauczycieli indywidualnych planów realizacji poszczególnych zamierzeń; (3) skoordynowanie prac zespołów, organizacji młodzieżowych w od­niesieniu do wprowadzanych zamierzeń pedagogicznych;monitorowanie: (1) ustalenie indywidualnych sposobów bieżą­cego obserwowania realizacji zamierzeń (ankiety od uczniów, arkusze samooceny, lekcje koleżeńskie); (2) ustalenie zespołowych sposobów bieżącego obserwowania realizacji zamierzeń (diagnozy w zespołach przedmiotowych i zadaniowych, hospitacje jako pokaz umiejętności uczniów, lekcje otwarte dla rodziców, sprawdziany nauczycielskie, „testy różnicujące”); (3) standardy wewnątrzszkolne; (4) formy we­wnętrznej i zewnętrznej pomocy, instruktażu, służące eliminowaniu błędów i pojawiających się luk; (5) narady nad osiąganym poziomem realizacji zamierzeń; (6) komunikacja społeczna; (7) własny rozwój.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!