W NOWOCZESNEJ SZKOLE

group of fresh graduates students throwing their academic hat in the air

W nowoczesnej szkole proces wychowania powinien być wyznacza­ny przez hasła: samookreślanie się, indywidualizacja zabiegów wy­chowawczych, uspołecznianie oraz powiązanie wychowania z ży­ciem. Wydaje się zatem, że tak organizowana praca wychowawcza zapewni uczniom faktyczny wielostronny rozwój.Zdaniem Cz. Banacha (1997, s. 112) cechami konstytutywnymi modelowej szkoły przyszłości powinny byc:samorządność i podmiotowość jako przeciwieństwo szkoły podporządkowanej polityce państwa;zindywidualizowane kształcenie wielostronne;swoboda poszukiwań, poznawanie praw człowieka, plura­lizm, tolerancja, wieloświatopoglądowość;motywowanie i stymulowanie uczniów w procesie kształcenia;otwarcie na wyzwania cywilizacyjne i problemy małych oj­czyzn, utrzymywanie więzi ze środowiskiem lokalnym i udział w jego pozytywnym przekształcaniu, reagowanie na sygnały i po­trzeby społeczne.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!