EUROPEJSKI WYMIAR EDUKACJI

boy in black hoodie sitting on chair

Przez europejski wymiar edukacji rozumie się więc potrzeby wzmacniania u młodzieży poczucia toż­samości europejskiej, kształtowania postaw tolerancji, solidarności, poszanowania praw człowieka, umiejętności przestrzegania demo­kracji, wzbogacania wiedzy młodzieży o aspekty historyczne, kultu­rowe i gospodarcze Unii i jej państw członkowskich, ukazywania znaczenia współpracy państw Unii z innymi krajami Europy i świata. Europejski wymiar edukacji oznacza również dążenie do wyznacze­nia szkole i nauczycielowi nowej roli w społeczeństwie oraz wzmac­nianie życzliwego odnoszenia się do imigrantów i mniejszości et­nicznych, poszukiwanie pluralistycznego i interkulturowego modelu kształcenia (W. Rabczuk, 1994, s. 168-169).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!