KIERUNKI ZMIAN W SYSTEMIE

group of people wearing white and orange backpacks walking on gray concrete pavement during daytime

Osobną grupę aktów prawnych związanych z ocenianiem stano­wią rozporządzenia regulujące funkcjonowanie odpowiednich pod­miotów oraz zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 lutego w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych ora;: określenia ich zasięgu terytorialnego;zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 marca 1999 r. w sprawie nadania Statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 marca 1999 r. w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym;rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 paździer­nika 1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać egza­minatorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych, oraz warunków wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji uprawnionych do pracy w owych komisjach;rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 lutego w sprawie standardów wymagań będących podstawą prze­prowadzania sprawdzianów i egzaminów.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!